Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤA ΤΗN  ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  TODIKTIO.EU

1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» ενεργεί υπό την ιδιότητά του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας todiktio.eu 

1.2. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού  νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (EE) (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), το Σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (στο εξής Το ΔΙΚΤΥΟ) κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα χρήστες της ιστοσελίδας  («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται.

1.3. Τα πλήρη στοιχεία τoυ Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι:

Σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 20, 11743, Αθήνα, Αττική
Τηλ: (+30) 2109247814

Email: info@todiktio.eu

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία 

2.1. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ενημέρωση των χρηστών για τις δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ, η εγγραφή των υποκειμένων στη λίστα newsletter και η ευχερέστερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση των υποκειμένων με το ΔΙΚΤΥΟ.

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος σκοπού γίνεται με τη συναίνεση του υποκειμένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (α’) του Κανονισμού.

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας

Οι κατηγορίες δεδομένων των φυσικών προσώπων που μπορεί να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας είναι κατά περίπτωση: 

α) όνομα

β) επώνυμο

γ) τηλέφωνο επικοινωνίας

δ) email επικοινωνίας

ε) κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που μπορεί το υποκείμενο να μας χορηγήσει με τη δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με το Δίκτυο 

4. Διαβίβαση δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας  κατά τη χρήση της ιστοσελίδας δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Περίοδος τήρησης Δεδομένων 

Το σύνολο των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας του άρθρου 2 και ύστερα διαγράφονται αμετάκλητα.

6. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας 

Το σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και φέρει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων για την προστασία των  δεδομένων από κάθε απειλή ή παραβίαση.

7. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:

I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους. 

II. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, 

IV. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

7.2 Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. 

7.3 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@todiktio.eu  ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλ: (+30) 2109247814 ή στην Ταχυδρομική διεύθυνση Αθανασίου Διάκου 20, 11743, Αθήνα, Αττική

8. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.

Μεινετε Ενημερωμενοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις του Δικτύου.

Social Media

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μας κανάλια και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του Δικτύου.

ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Διεύθυνση: Αθανάσιου Διάκου 20, 11743, Αθήνα, Αττική
Τηλ: (+30) 2109247814
Email: info@todiktio.eu