Μελέτη: Ε.Ε. – Μετανάστευση – Τρομοκρατία

Μελέτη: Ε.Ε. – Μετανάστευση – Τρομοκρατία

H μελέτη με τίτλο “Η Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίλυση των Παγκόσμιων Προβλημάτων – Ανθρωπιστική βοήθεια, Μετανάστευση, Τρομοκρατία” του μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ, Θεόκλητου Βασιλειάδη, επικεντρώνεται στην περιγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων της Ε.Ε σε 3 τομείς: α) της διεθνούς τρομοκρατίας β) της μετανάστευσης, εστιάζοντας κυρίως στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και προστασίας ασύλου και γ) της ανθρωπιστικής βοήθειας εστιάζοντας κυρίως στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφυγικής κρίσης.

Η Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίλυση των Παγκόσμιων Προβλημάτων – Ανθρωπιστική βοήθεια, Μετανάστευση, Τρομοκρατία.

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η νέα διεθνής πραγματικότητα μας έφερε αντιμέτωπους με νέους κινδύνους, νέες μορφές ανταγωνισμού, νέες προκλήσεις. Μας έφερε πιο κοντά στην υποχρέωση να επινοήσουμε μια παγκόσμια πολιτική ζωή, η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί σε νέα διακυβεύματα. Είναι ενδεικτικό το περιεχόμενο αποστροφής του λόγου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας: “Europe must tackle numerous challenges, both at home and abroad, and our citizens want results. Globalization is the common denominator of all those challenges”.
Η τελευταία πενταετία φαίνεται να σηματοδοτεί ίσως την αρχή μιας περιόδου όπου η χάραξη, η εφαρμογή, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της Ε.Ε θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη διαχείριση αλλά και τη διαμόρφωση πτυχών πολιτικών. Με άλλα λόγια η Ε.Ε. καλείται να αναπτύξει έναν περισσότερο ηγετικό χαρακτήρα και μια λιγότερο ανταποδοτική θέση διεθνούς πολιτικής, διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης των παγκόσμιων ζητημάτων όπως είναι: 1) Η Ανθρωπιστική βοήθεια και η προστασία πολιτών  2) Η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι κλιματικές αλλαγές 3) Η Διεθνής τρομοκρατία 4) Οι πόλεμοι και οι βίαιες συγκρούσεις 5) Η Μετανάστευση 6) Η Παγκόσμια Υγεία και η αντιμετώπιση επιδημικών ασθενειών 7) Τα ναρκωτικά 8) Η αντιμετώπιση της διεθνούς πειρατείας 9) Η ανισότητα, ο ρατσισμός και η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 10) Παγκόσμιο Εμπόριο και Διμερείς σχέσεις 11) Εκπαίδευση 12) Διαχείριση της παγκόσμιας ενέργειας 13) Δράσεις κατά των ναρκών.
To παρόν κείμενο επικεντρώνεται στην περιγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων της Ε.Ε σε επιμέρους τομείς τριών από τις παραπάνω ενότητες: α) της διεθνούς τρομοκρατίας β) της μετανάστευσης, εστιάζοντας κυρίως στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και προστασίας ασύλου και γ) της ανθρωπιστικής βοήθειας εστιάζοντας κυρίως στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφυγικής κρίσης. Τέλος, επιχειρεί εν συντομία να θίξει το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης στα πλαίσια της πρώτης ενότητας και το θέμα της πολιτικής ασύλου, πολιτισμικής ενσωμάτωσης και επανένταξης εκτοπισμένων πληθυσμών στα πλαίσια της δεύτερης ενότητας.

Η δράση της ΕΕ στην αντιμετώπιση της Διεθνούς Τρομοκρατίας

Η τρομοκρατία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων, τις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας. Στόχος της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της Ε.Ε είναι να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη, και οι πολίτες της να ζουν αλλά και να μπορούν να μετακινηθούν σε χώρους  ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το 2005 το Συμβούλιο θέσπισε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας το οποίο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: α) της πρόληψης, β) της προστασίας, γ) της καταδίωξης και δ) της αντίδρασης.

Οι πολιτικές της πρόληψης βασίζονται κυρίως στην ανάπτυξη ενημερωτικών, επικοινωνιακών στρατηγικών ανάπτυξης, προσέγγισης και προώθησης των πολιτικών της Ε.Ε για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η υποκίνηση, η στρατολόγηση ανθρώπων και η κατάχρηση του διαδικτύου. Τον Δεκέμβριο του 2014, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εξέδωσαν  σειρά κατευθυντήριων γραμμών για την αναθεωρημένη στρατηγική της Ε.Ε για τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση. Οι δράσεις της προστασίας σχετίζονται με την βελτίωση της ασφάλειας των διαβατηρίων της Ε.Ε, με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών και των υπηρεσιών διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Στον τομέα αυτόν, η Ε.Ε επεξεργάζεται επί του παρόντος νομοθεσία σχετικά με τη ρύθμιση της χρήσης δεδομένων από τα αρχεία ονομάτων επιβατών για σκοπούς επιβολής του νόμου. Επίσης στον πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται και πολιτικές για την μη διάδοση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών υλικών που μπορούν να συντελέσουν στην διενέργεια παγκόσμιας κλίμακας τρομοκρατικών επιθέσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικών καταδίωξης σχετίζονται κυρίως με την αντιμετώπιση της πρόσβασης των τρομοκρατών σε όπλα αλλά και με θέματα  χρηματοδότησης τρομοκρατών. Η εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των διεθνών συνθηκών και συμβάσεων αλλά και η αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα. Τον Μάιο του 2015, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν νέους κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στον πυλώνα της αντίδρασης η Ε.Ε καθορίζει πολιτικές συντονισμού με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς σε περίπτωση κρίσεων μετά από μια τρομοκρατική ενέργεια καθώς και πολιτικές  ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξης προσεγγίσεων σχετικά με την παροχή συνδρομής σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. Μεταξύ των προτεραιοτήτων των τελευταίων ετών ήταν ο ορισμός των ρυθμίσεων για την εφαρμογή από την Ε.Ε της ρήτρας αλληλεγγύης, μέσω απόφασης του Συμβουλίου εκδοθείσας τον Ιούνιο του 2014.

Η παγκόσμια ασφάλεια συνδέεται άρρηκτα με τις εξελίξεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη, για τον λόγο αυτό, η αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ε.Ε έχει παγκόσμια διάσταση. Η Ευρωπαική Στρατηγική Ασφαλείας καθορίζει την έννοια της εξωτερικής δράσης της Ε.Ε και της συμβολής της στην παγκόσμια ασφάλεια και στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου. Μέσω αυτής η Ε.Ε εργάζεται για την επίτευξη διεθνούς κοινής αντίληψης και κοινών διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο στόχος αυτός προωθείται με την συνεργασία της Ε.Ε τόσο με τα Ηνωμένα Έθνη όσο και με βασικές χώρες εταίρους όπως η ΗΠΑ. Η παροχή βοήθειας σε  χώρες της Μέσης Ανατολής , της Βόρειας Αφρικής αλλά και της Νοτιοανατολικής Ασίας βοηθάει στην επίλυση συγκρούσεων αλλά και στην προώθηση της δημοκρατίας, της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκευτικών δογμάτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα κίνητρα και οι παράγοντες που οδηγούν σε  μια τρομοκρατική ενέργεια.

Προς την κατεύθυνση αυτή τον Απρίλιο του 2015 ανακοινώθηκε από την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο ώστε αυτό να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, την αύξηση της επιχειρησιακής συνεργασίας και την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διασφαλίζοντας έτσι τη συντονισμένη λειτουργία της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της ασφάλειας της ΕΕ. Ειδικότερα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας το Ευρωπαικό Θεματολόγιο τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις της Ε.Ε στον τρόπο της ανταλλαγής πληροφοριών (εφαρμογή του πλαισίου Prum, του κανονισμού για την Europol, του κανονισμού της προστασίας δεδομένων).

Πολιτικές παράνομης μετανάστευσης και προστασίας του ασύλου

Η διασφάλιση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης αποτελεί βασικό στόχο για την Ε.Ε. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ και την έγκριση του προγράμματος του Τάμπερε σημειώθηκε πρόοδος για την διασφάλιση της ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης. Η μετανάστευση είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στην Ε.Ε και τα τελευταία χρόνια είναι μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες των εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Εστιάζοντας στα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται σε άλλες χώρες, είτε για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον είτε για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την καταδίωξη και τις φυσικές καταστροφές. Η έλλειψη πολιτικής, κοινωνικής ή οικονομικής σταθερότητας, η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς κρίσεις και συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή αναφέρονται ρητά ως παραδείγματα των βασικών αιτιών μετακίνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου τα 2/3 των μεταναστών παγκοσμίως προέρχονται από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με τους μισούς από αυτούς να μεταναστεύουν σε αναπτυγμένες χώρες. Η ΕΕ θα αντιμετωπίσει παγκόσμιες δημογραφικές αλλαγές, την αστικοποίηση, τις ολοένα και πιο ποικιλόμορφες κοινωνίες και τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας.  

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού η Ε.Ε έχει αναπτύξει τις εξής πολιτικές: α) αυξημένους συνοριακούς ελέγχους για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος β) διεξαγωγή συνομιλιών με τις χώρες στις οποίες φτάνουν οι περισσότεροι μετανάστες ώστε να ενδυναμώσουν τη συνεργασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης και γ) ενθάρρυνση ανάπτυξης στις χώρες αποστολής, για να μειώσουν την συρροή μεταναστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις χώρες «αποστολής» έχουν προσφερθεί κίνητρα όπως στοχευόμενη χρηματοδότηση, ευκαιρίες εκπαίδευσης και αυξημένοι αριθμοί νόμιμης μετανάστευσης ως επιβράβευση και ώθηση για ακόμη καλύτερες προσπάθειες αναχαίτισης της ροής της μετανάστευσης. Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας η οποία στοχεύει στην δημιουργία στενότερων σχέσεων με χώρες που βρίσκονται στα Ευρωπαϊκά σύνορα, η Ε.Ε προσφέρει κίνητρα όπως είναι οι ελαστικοί κανόνες για την χορήγηση βίζας στις χώρες που συμφωνούν να δεχθούν πίσω παράνομους μετανάστες.

Η Ε.Ε χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό πολιτικών οικονομικής βοήθειας και εμπορίου για να βοηθήσει την ενδυνάμωση της ανάπτυξης στις φτωχότερες οικονομικά χώρες, σε μια προσπάθεια να μειώσει το κίνητρο για μετανάστευση. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, στην προώθηση της αυτοβοήθειας και στην εξάλειψη της φτώχειας, αλλά επίσης στη βοήθεια θέσπισης δημοκρατικών θεσμών και στην προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Από το 1999, έχουν γίνει προσπάθειες για την δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Το 2013 θεσπίστηκαν νομοθετικές πράξεις οι οποίες εναρμονίζουν πτυχές των εθνικών διαδικασιών ασύλου και διασφαλίζουν ότι αυτές είναι ασφαλείς, δίκαιες και αποτελεσματικές και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης. Βασικό σημείο του κοινού συστήματος είναι η εναρμόνιση των προτύπων προστασίας και υποδοχής στην Ε.Ε. Το κοινό σύστημα ενισχύεται από την αποτελεσματική στην πράξη συνεργασία και αλληλεγγύη των κρατών μελών της ΕΕ τόσο μεταξύ τους όσο και με τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης των ατόμων που ζητούν άσυλο.

Στο πλαίσιο της Συνολικής Ευρωπαϊκής Προσέγγισης της Μετανάστευσης (GAMM), η Ε.Ε προσπαθεί να προωθήσει τη διεθνή προστασία και να βοηθήσει τις τρίτες χώρες στην ενίσχυση των συστημάτων ασύλου. Η αναθεωρημένη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου έχει ως στόχο την δικαιότερη , πιο γρήγορη και καλύτερη ποιότητα των αποφάσεων ασύλου. Η αναθεωρημένη οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής εξασφαλίζει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής (όπως η στέγαση) για τους αιτούντες άσυλο σε όλη την Ε.Ε και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που αιτούνται άσυλο γίνονται πλήρως σεβαστά. Η αναθεωρημένη οδηγία για την αναγνώριση διευκρινίζει τους λόγους για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Ο αναθεωρημένος κανονισμός του Δουβλίνου ενισχύει την προστασία των αιτούντων άσυλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της θέσπισης του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης , και αποσαφηνίζει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο αναθεωρημένος κανονισμός EURODAC θα επιτρέψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο εντοπισμός, η έρευνα και αντιμετώπιση φαινομένων που αναλύθηκαν παραπάνω και σχετίζονται με την μετανάστευση όπως η διεθνής τρομοκρατία.

Ανθρωπιστική βοήθεια – Το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης

Η δράση της Ε.Ε στηρίζεται στις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και περιλαμβάνει τρία στοιχεία: την επείγουσα βοήθεια, την επισιτιστική βοήθεια και τη βοήθεια στους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες. Η Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια αναγνωρίζει ότι η ανθρωπιστική δράση αποτελεί συλλογική ευθύνη σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει στην ανάπτυξη της συλλογικής και παγκόσμιας ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων, στηρίζοντας τις μεταρρυθμίσεις των Ηνωμένων Εθνών στο ανθρωπιστικό σύστημα, σε συνεργασία με άλλους φορείς και χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης με ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση, με βάση τα διάφορα εργαλεία και μέσα που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο Ε.Ε και στα κράτη μέλη. Σε συνεργασία με τoν οργανισμό του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), η Ε.Ε υλοποιεί περιφερειακά προγράμματα προστασίας που αποβλέπουν στην ενίσχυση της παροχής προστασίας από τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και στη βελτίωση της προστασίας των προσφύγων μέσω βιώσιμων λύσεων (επιστροφή στη χώρα τους, ένταξη στη χώρα υποδοχής ή επανεγκατάσταση σε χώρα εκτός ΕΕ).  Μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε, η Επιτροπή συντονίζει την άμεση στήριξη όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στις γειτονικές χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες εισροές προσφύγων.

Η Ε.Ε, από κοινού με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις μεγάλες χώρες από όπου οι πρόσφυγες σήμερα φτάνουν. Αυτό περιλαμβάνει τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, χώρες της Αφρικής και το Σαχέλ. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε πάνω από το 70% του ετήσιου προϋπολογισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας σε έργα που βοηθούν τους πρόσφυγες. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την παροχή τουλάχιστον 1 δις € για την προσφυγική κρίση, η Επιτροπή έχει εντείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια και τους πόρους πολιτικής προστασίας κατά € 200 εκατομμυρίων ευρώ για το 2015 και € 300 εκατομμύρια για το 2016. Η χρηματοδότηση αυτή απευθύνεται στον Οργανισμό του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό πρόγραμμα (WFP) και άλλες οργανώσεις – συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας του Ερυθρού Σταυρού και διεθνών ΜΚΟ.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε δεν αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης, όπως τη σύγκρουση, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οικονομική φτώχεια ή την κλιματική αλλαγή. Η ανθρωπιστική βοήθεια απευθύνεται σε ανθρώπους που εμπλέκονται ή που προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους ή φυσικές καταστροφές, δηλαδή σε ανθρώπους που συνεπεία γεγονότων και δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως βρίσκονται εκτός της χώρας της οποίας έχουν την υπηκοότητα ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.

Καταληκτικές Επισημάνσεις – Επίλογος

Η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας δεν είναι ποτέ εύκολη. Χωρίς ασφάλεια, η ελευθερία είναι αδύνατη. Χωρίς ελευθερία, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ε.Ε, η δημοκρατία είναι σε κίνδυνο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι η ανάπτυξη ενός πραγματικού διαλόγου στους κόλπους της Ε.Ε με τρόπο που θα προωθηθούν αποτελεσματικά οι πολιτικές της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. Το πολιτικό grandstanding  που εξισώνει τους πρόσφυγες με τρομοκράτες καλλιεργεί μόνο το μίσος και την απογοήτευση που εμπνέει τελικώς όσους εντάσσονται σε διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες. Η ενδεχόμενη συσχέτιση που μπορεί να έχουν τα θέματα διεθνούς τρομοκρατίας με το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα θέμα για το οποίο η Ε.Ε θα πρέπει να το συνδέσει με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και δράσεων της ώστε να μην επιτρέψει την καχυποψία και την ξενοφοβία να υπερισχύσουν του γόνιμου προβληματισμού για την εξεύρεση λύσεων.

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας, με την ενίσχυση της συνεργασίας, την κοινή χρήση των δεδομένων, και την επένδυση στην τεχνολογία που απαιτείται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Ε.Ε είναι κτισμένη πάνω σε de facto αλληλεγγυη από ανάγκη και όχι από ρομαντισμό. Άλλωστε θα πρέπει διαρκώς να επιβεβαιώνει την ταυτότητά της στην διεθνή σκηνή προβάλλοντας τις αξίες της, συμβάλλοντας στην προστασία των πολιτών της, προωθώντας τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο η εξωτερική συμβολή της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει τη νέα παράμετρο επιδίωξης του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία:

Ελληνική

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), “Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Μετανάστευση και άσυλο”, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κωνσταντίνος Κούγιας (2008), “Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δυναμική της παγκοσμιοποίησης”, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών.

Πλιάκος Δ. Αστέρης (2012), ”To Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, Νομική Βιβλιοθήκη.

Σωτήρης Ντάλης (2012), “Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης”, Εκδόσεις Παπαζήση.

Ξενόγλωσση

European Commission (2014), “The European Union explained: International cooperation and development”, Publications Office of the European Union.

Lisa Ryan, Frank Convery, Susana Ferreira (2006), “Stimulating the use of biofuels in the European Union: Implications for climate change policy“, Energy Policy, Volume 34, Issue 17.

Marina Larionova (2012), “The European Union in the G8 : Promoting Consensus and Concerted Actions for Global Public Goods”, Global Finance Series, Taylor & Francis Ltd.

Miranda A. Schreurs, Yves Tiberghienv (2007), “Multi-Level Reinforcement: Explaining European Union Leadership in Climate Change Mitigation”, Massachusetts Institute of Technology, Global Environmental Politics, Vol. 7, No. 4, Pages 19-46.

Ιστοσελίδες

http://eeas.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://europa.eu/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/en

Μεινετε Ενημερωμενοι

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις του Δικτύου.

Social Media

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μας κανάλια και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του Δικτύου.

ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Διεύθυνση: Αθανάσιου Διάκου 20, 11743, Αθήνα, Αττική
Τηλ: (+30) 2109247814
Email: info@todiktio.eu