11. Πληροφοριακό-επικοινωνιακό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης

Ηλεκτρονική Υπογραφή. Γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ψηφιακής κυκλοφορίας εγγράφων σε όλο το δημόσιο. Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων…

10. Συντονισμός φορέων δημοσίου για ψηφιακές υπηρεσίες

Με ευθύνη της ΓΓΨΠ θα ετοιμαστεί “Οδηγός Σχεδιασμού Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου”, και θα επικαιροποιηθούν η “Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” και το “Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και…

9. Σχέδιο δράσης για τις “Υποδομές Νέφους”

Υλοποίηση του G-Cloud (Government Cloud – gcloud.ktpae.gr), καθώς και ανάπτυξη αξιόπιστων υποδομών Cloud από τον ιδιωτικό τομέα. To G-Cloud προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προκαθορισμένης ποιότητας (SLA), κυρίως ιδιωτικού (private cloud), αλλά και δημόσιου νέφους (public cloud), όντας βασισμένο σε υπερσύγχρονες υποδομές υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης (cloud computing και virtualization). Το G-Cloud είναι ένα…

8. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)

Μηχανογράφηση όλων των δικαστηριακών διαδικασιών και τη διασύνδεσή τους με δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά., έτσι ώστε να καθίστανται δυνατά: η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η έκδοση πιστοποιητικών, η γρήγορη έκδοση αποφάσεων και η άμεση ενημέρωση όσων έχουν σχέση με τις υποθέσεις (δικηγόρων και διαδίκων), η πρόσβαση σε κοινό mailbox δικαστών και γραμματέων, μέσω…

7. Εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο

Προώθηση και στήριξη της χρήσης του διαδικτύου στο πλαίσιο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού καθώς και μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ – massive open online course MOOC) τα οποία σκοπεύουν σε συμμετοχή χωρίς όρια και ανοικτή πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Στην Ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (dschool.edu.gr) κάποιος μπορεί να βρει διαδραστικά σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαιδευτικά λογισμικά και…

6. Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς

Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, καθώς και την κρατικής στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές. Αναμένεται να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και ειδικότερα δικτύων…

5. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

Ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας (πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό, τηλεϊατρική, κλπ) ιδιαίτερα για απομακρυσμένες περιοχές, ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολίες. Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Νοσοκομείων για τη βελτίωση της τήρησης του αρχείου αλλά και της διαχείρισης αυτού και τη δημιουργία αρχικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή.

4. Αιτήματα Πολιτών (petitions)

Οργάνωση ψηφιακών διαδικασιών παραλαβής αιτημάτων πολιτών και προώθηση όσων έχουν σημαντική στήριξη από πολίτες στις αρμόδιες αρχές και πιθανά στο κοινοβούλιο για ανάληψη σχετικών δράσεων. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ανοιχτή πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. Ήδη στην Κύπρο «θα συλλέγεται με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ένας αριθμός υπογραφών από αιτήματα πολιτών και νομοθετικά, πλέον, το κράτος,…

3. e-ΚΕΠ

Επέκταση των λειτουργιών των ΚΕΠ με στόχο να καταργηθούν υπάρχουσες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέσα στο 2018 θα γίνει η σταδιακή μετάβαση από τα ΚΕΠ στα e-ΚΕΠ. Ο δικτυακός τόπος (kep.gov.gr) ενημερώνεται καθημερινά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα, καθιστώντας τον το σημείο αναφοράς σας στο Διαδίκτυο για…

2. Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη

Υλοποίηση της ψηφιακής υποδομής της ενιαίας διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης (gov.gr) και συντονισμένη δράση των φορέων του δημοσίου για τη μετάβαση σε κοινή ιστοσελίδα. Φιλτράρισμα του περιεχομένου και απλοποίησή του, με εστίασή του στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Η πύλη «ΕΡΜΗΣ» (ermis.gov.gr) θα αποτελούσε την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις…