14. Ψηφιοποίηση των φακέλων των δημοσίων υπαλλήλων

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των φακέλων των δημοσίων υπαλλήλων που συντόμως θα υφίστανται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Με τη λειτουργία του συστήματος, θα υπάρχουν ψηφιακά για τον κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο όλα τα στοιχεία που αφορούν την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μετακίνηση, τις σπουδές, την απόδοσή…

13. Εθνική πύλη κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της Νομοθεσίας

Λειτουργία ηλεκτρονικού κόμβου που θα συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της Νομοθεσίας στην Ελλάδα. Στόχος και η κατάργηση συσσωρευμένων ανενεργών διατάξεων που δεν εφαρμόζονται. Βασικό μέλημα είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του νομικού κόσμου της χώρας στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Στόχος…

12. Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Ενεργοποίηση της κεντρικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από την κεντρική διοίκηση. Για πληρωμές προς το Δημόσιο θα διευρυνθεί το e-παράβολο. Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης συμβάλλοντας στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο…

11. Πληροφοριακό-επικοινωνιακό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης

Ηλεκτρονική Υπογραφή. Γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ψηφιακής κυκλοφορίας εγγράφων σε όλο το δημόσιο. Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων…

10. Συντονισμός φορέων δημοσίου για ψηφιακές υπηρεσίες

Με ευθύνη της ΓΓΨΠ θα ετοιμαστεί “Οδηγός Σχεδιασμού Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου”, και θα επικαιροποιηθούν η “Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” και το “Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και…

9. Σχέδιο δράσης για τις “Υποδομές Νέφους”

Υλοποίηση του G-Cloud (Government Cloud – gcloud.ktpae.gr), καθώς και ανάπτυξη αξιόπιστων υποδομών Cloud από τον ιδιωτικό τομέα. To G-Cloud προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προκαθορισμένης ποιότητας (SLA), κυρίως ιδιωτικού (private cloud), αλλά και δημόσιου νέφους (public cloud), όντας βασισμένο σε υπερσύγχρονες υποδομές υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης (cloud computing και virtualization). Το G-Cloud είναι ένα…

8. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)

Μηχανογράφηση όλων των δικαστηριακών διαδικασιών και τη διασύνδεσή τους με δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά., έτσι ώστε να καθίστανται δυνατά: η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η έκδοση πιστοποιητικών, η γρήγορη έκδοση αποφάσεων και η άμεση ενημέρωση όσων έχουν σχέση με τις υποθέσεις (δικηγόρων και διαδίκων), η πρόσβαση σε κοινό mailbox δικαστών και γραμματέων, μέσω…

7. Εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο

Προώθηση και στήριξη της χρήσης του διαδικτύου στο πλαίσιο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού καθώς και μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ – massive open online course MOOC) τα οποία σκοπεύουν σε συμμετοχή χωρίς όρια και ανοικτή πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Στην Ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (dschool.edu.gr) κάποιος μπορεί να βρει διαδραστικά σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαιδευτικά λογισμικά και…

6. Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς

Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, καθώς και την κρατικής στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές. Αναμένεται να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και ειδικότερα δικτύων…

5. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

Ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας (πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό, τηλεϊατρική, κλπ) ιδιαίτερα για απομακρυσμένες περιοχές, ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολίες. Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Νοσοκομείων για τη βελτίωση της τήρησης του αρχείου αλλά και της διαχείρισης αυτού και τη δημιουργία αρχικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή.